Zarządzenie Nr 18/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

z dnia 16 marca 2012 roku

 

w sprawie zasad przyjmowania gości zagranicznych, wysokości diet i kieszonkowego oraz wysokości diet dla opiekuna

 

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

  1. W celu przyznania przez Uniwersytet świadczeń pieniężnych dla cudzoziemca przyjeżdżającego na zaproszenie Uczelni, kierownik jednostki organizacyjnej lub pracownik Uniwersytetu zainteresowany przyjęciem gościa składa pisemny wniosek o przyjęcie cudzoziemca do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym załatwienie wszelkich formalności związanych z przyjazdem cudzoziemca, uwzględniając czas niezbędny min. do uzyskania wizy, przesłania korespondencji.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 podlega zatwierdzeniu przez Prorektora ds. Nauki  
    i Współpracy z Zagranicą, który określa warunki przyjazdu. Przed zatwierdzeniem wniosku
    i wyrażeniem zgody przez Prorektora ds. Nauki i Współprac z Zagranicą żadne formalności związane z zaproszeniem cudzoziemca nie mogą być podejmowane.

§ 2

  1. Świadczeniami pieniężnymi, o których mowa w § 1 ust.1 są:

1)      dieta – przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia,

2)      kieszonkowe.

 

2.  Dieta jest wypłacana w kwocie 50 zł za każdy rozpoczęty dzień pobytu.

3. Kieszonkowe wypłacane jest w kwocie 30 zł za każdy rozpoczęty dzień pobytu.  

 4.  Świadczenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 nie może  być przyznane  w razie zapewnienia przez Uniwersytet dla zaproszonego cudzoziemca wyżywienia.

 5.  Świadczenia, o którym mowa w ust.1 nie mogą być przyznane w przypadku istnienia innego źródła finansowania przyjazdu i pobytu zaproszonego cudzoziemca w ramach programów/  projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków unijnych, umów międzynarodowych lub innych źródeł posiadających w swoim budżecie zaplanowane wydatki na ten cel.

§ 3

Oprócz świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 Uniwersytet może pokryć cudzoziemcowi koszty podróży  na terenie kraju, np. udział w sesjach i badaniach terenowych, jeżeli są integralną częścią merytorycznego programu pobytu w Polsce.  Rozliczenie koszów podróży następuje  na podstawie pisemnego wniosku o zwrot kosztów z załączonymi biletami lub fakturą.

§ 4

Limit wydatków dla cudzoziemca zaproszonego przez Uczelnię każdorazowo zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

§ 5

Wypłata świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1  oraz kosztów podróży następuje w kasie Uniwersytetu.

§ 6

Traci moc zarządzenie rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  nr 18/98  z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie wysokości świadczeń dla cudzoziemców przyjeżdżających na zaproszenie Uczelni.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka