Zarządzenie Nr 14/2010

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie warunków i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich

 

Na podstawie art.66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Niniejsze zarządzenie reguluje zasady podróży służbowych za granicę państwa, pracowników Uniwersytetu będących nauczycielami akademickimi, jak również wyjazdów tych pracowników kierowanych za granicę kraju przez Uniwersytet w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

 

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 

1)    Uniwersytet – należy przez to rozumieć Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)    wyjeżdżający – należy przez to rozumieć pracownika Uniwersytetu będącego nauczycielem akademickim, wyjeżdżającego za granicę kraju w ramach wyjazdu służbowego lub wyjazdu kierowanego;

3)    wyjazd służbowy – należy przez to rozumieć podróż służbową pracownika Uniwersytetu będącego nauczycielem akademickim, polegającą na realizacji zadania służbowego za granicą państwa w terminie i na zasadach określonych przez przełożonego;

4)    wyjazd kierowany – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę państwa pracownika Uniwersytetu będącego nauczycielem akademickim, po uzyskaniu w Uniwersytecie odpowiedniego skierowania, w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych;

5)    prorektor – należy przez to rozumieć prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą;

6)    rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz.U. Nr 190, poz. 1405);

7)    rozporządzenie ministra właściwego ds. pracy - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

I.       Zasady ogólne

 

§ 3

 

1.    Zgodę na wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany wydaje prorektor.

2.    W przypadku, gdy wyjazd zagraniczny zostanie zrealizowany bez zgody, o której mowa w w ust. 1 pracownikowi Uniwersytetu nie przysługują żadne świadczenia związane z tym wyjazdem, a w szczególności nie przysługuje zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

 

§ 4

 

 

Obsługę administracyjną wyjazdów służbowych i wyjazdów kierowanych prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 5

 

1.    Wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany realizowany jest na podstawie wniosku zainteresowanej osoby, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego.

2.    Zaakceptowany przez przełożonego wniosek o wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany składany jest w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu. Wzór wniosku o wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 1a.

3.    Bezpośrednim przełożonym wyjeżdżającego, o którym mowa w ust. 1 jest:

1)     kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wyjeżdżającego;

2)     kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej wyjeżdżającego   i dziekan wydziału, gdy wyjeżdżającym jest pracownik podstawowej jednostki organizacyjnej;

3)     rektor, w pozostałych przypadkach.

4.    Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyjeżdżający ma obowiązek dołączyć w szczególności:

1)   dokumenty zawierające informacje o warunkach na jakich wyjazd ma być zorganizowany, zaproszenie, broszurę konferencyjną, wszelkie materiały zawierające informacje o odbywającej się imprezie określające cel, dokładny termin, program i warunki finansowe wyjazdu, w tym ewentualne zapewnienie pokrycia kosztów pobytu za granicą przez stronę zapraszającą;

2)   wskazanie źródła finansowania wyjazdu;

3)   potwierdzenie przyznania stypendium naukowego za granicą;

4)   oświadczenie w sprawie ubezpieczenia, o którym mowa w § 6;

5)   w przypadku wyjazdu kierowanego podanie o urlop, o którym mowa w § 8 wraz z wyrażoną zgodą przełożonego na urlop szkoleniowy lub bezpłatny;

6)   pisemne uzasadnienie z wyrażoną zgodą rektora na odbycie podróży samochodem osobowym niebędącym własnością Uniwersytetu;

7)   zlecenie wyjazdu służbowego wystawione na druku „Polecenie wyjazdu służbowego”;

8)   oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na potrącenie nierozliczonej w terminie określonym w § 22 zaliczki na wyjazd zagraniczny, którego wzór stanowi załącznik nr 2, jeżeli pracownik pobrał na wyjazd zaliczkę w walucie obcej.

 

 

§ 6

 

1.    Ubezpieczenie na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres wyjazdu (łącznie z podróżą) wyjeżdżający pokrywa na własny koszt.

2.    Przed wyjazdem z kraju wyjeżdżający zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, składając oświadczenie, którego treść stanowi załącznik nr 3.

 

§ 7

 

1.    Jeżeli wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany odbywa się do kraju, w którym obowiązują wizy, procedurę ubiegania się o wizę wyjeżdżający przeprowadza samodzielnie, po uzyskaniu zgody na wyjazd od prorektora.

2.    Po uzyskaniu zgody  na wyjazd służbowy lub wyjazd kierowany, Wyjeżdżający może wnosić do prorektora o zwrot opłat wizowych.

 

§ 8

 

1.    Rodzaj urlopu przysługującego pracownikowi w związku z wyjazdem kierowanym określa prorektor.

2.    Pracownikowi Uniwersytetu wyjeżdżającemu za granicę w ramach wyjazdu kierowanego na okres nieprzekraczający miesiąca udziela się urlopu szkoleniowego płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

3.    Pracownikowi Uniwersytetu wyjeżdżającemu za granicę w ramach wyjazdu kierowanego na okres przekraczający miesiąc lub w stosunku do którego długość okresu skierowania została przedłużona, na pozostały okres skierowania, prorektor może udzielić  urlopu szkoleniowego biorąc pod uwagę środki finansowe, z których ma być finansowany wyjazd, cel i charakter wyjazdu, a w szczególności rodzaj i charakter prowadzonych badań naukowych.

 

§ 9

 

Przedłużenie pobytu za granicą może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej, zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10

 

1.    Po powrocie z wyjazdu służbowego lub wyjazdu kierowanego wyjeżdżający zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawozdania i rozliczenia z wyjazdu w terminie 21 dni od dnia powrotu.

2.    Jeżeli pobyt za granicą trwał dłużej niż 12 miesięcy, sprawozdanie z realizacji celów, dla których wyjeżdżający został skierowany za granicę należy składać raz w ciągu roku akademickiego. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4.

 

 

§ 11

 

Wyjeżdżający, który z własnej winy nie wywiązał się z przyjętych zobowiązań wynikających z założonego celu pobytu wyjazdu kierowanego lub samowolnie zmienił warunki tego wyjazdu jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych świadczeń i kosztów poniesionych przez Uniwersytet.

 

 

 

II. Warunki wyjazdów zagranicznych

 

1.    Wyjazdy służbowe

 

§ 12

 

Wyjazd służbowy pracownika Uniwersytetu będącego nauczycielem akademickim, polega na realizacji zadania służbowego za granicą państwa, związanego z obowiązkami nauczyciela akademickiego, w terminie i na zasadach określonych przez przełożonego.

 

§ 13

 

Wyjazdy służbowe za granicę mogą być finansowane środków finansowych będących w dyspozycji Uniwersytetu.

 

§ 14

 

1.    Z tytułu wyjazdu służbowego wyjeżdżającemu przysługują następujące świadczenia określone w rozporządzeniu rozporządzenie ministra właściwego ds. pracy

1)     zwrot kosztów przejazdu;

2)     dieta pobytowa w wysokości limitu określonego dla danego państwa;

3)     zwrot kosztów noclegów w wysokości limitu na nocleg w hotelu określonego dla danego państwa lub w wysokości 25% tego limitu w przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg,

4)     ryczałt za dojazd – na pokrycie dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości, w której wyjeżdżający korzystał z noclegu,

5)     ryczałt za dojazdy środkami komunikacji miejscowej – w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży,

6)     zwrot opłat zjazdowych, konferencyjnych, itp.,

7)     zwrot innych wydatków określonych wg odpowiednio uzasadnionych potrzeb.

2.    W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet może zwrócić wyjeżdżającemu koszty noclegu, potwierdzone rachunkiem hotelowym, w wysokości wyższej niż określone limitem do wysokości wykazanej w rachunku. Uzasadnienie konieczności poniesienia przez Uniwersytet kosztów wyższych niż przysługujący limit na nocleg wyjeżdżający przedkłada prorektorowi.

3.    Ryczałt na pokrycie dojazdów do dworca oraz ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 nie przysługuje przy podróży samochodem osobowym. Przy podróży samochodem obowiązuje stawka za kilometr ustalona w odrębnych zarządzeniach rektora.

 

 

2. Wyjazdy kierowane

 

§ 15

1.    Pracownicy Uniwersytetu, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowani za granicę w celu:

1)   prowadzenia badań naukowych – jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju;

2)   podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej;

3)   szkoleniowym na:

a)      studia podyplomowe,

b)      studia doktoranckie – jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności,

c)      staże naukowe lub specjalizacyjne,

d)      kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

e)      praktyki zawodowe.

2.    Wyjeżdżającemu w celach, o których mowa w ust. 1 Uniwersytetu wydaje skierowanie zawierające informację o zakresie przyznanych świadczeń i podmiotach, które przyznały te świadczenia. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 5.

 

 

 

§ 16

1.    Wyjazdy za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych mogą być realizowane na koszt:

1)      własny wyjeżdżającego,

2)      wyjeżdżającego i Uniwersytetu;

3)      innego podmiotu;

4)      Uniwersytetu – w zakresie obejmującym stypendium lub inne świadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

2.    Wyjeżdżającemu za granicę w celu podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej jednostka kierująca może przyznać ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania oraz inne świadczenia określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 

 

 

III. Finansowanie wyjazdów zagranicznych

 

§ 17

 

Za poprawność sporządzonych przez wyjeżdżającego dokumentów wyjazdowych odpowiada Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

 

§ 18

 

Jeżeli wyjazd wymaga podjęcia czynności finansowo-dewizowych, wniosek, o którym mowa w § 5 musi być złożony nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu.

 

 

§ 19

 

Kalkulację kosztów danego wyjazdu sporządza pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą  w walucie kraju, do którego następuje wyjazd.

 

 

§ 20

 

1.    Zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych na podróż zagraniczną dokonuje Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przelewem ze środków wskazanych na ten cel we wniosku o wyjazd za granicę, z wyłączeniem środków, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, gdzie zakupu dokonuje wyjeżdżający. Zakup biletów dokonywany przez  Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbywa się na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu rektora.

2.    Przejazd samochodem osobowym niebędącym własnością Uniwersytetu wymaga złożenia uzasadnionego wniosku wyjeżdżającego oraz zgody rektora uzyskanej przed wyjazdem. Wyjeżdżającemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w jazdach zamiejscowych, ustalonej odrębnym zarządzeniem rektora.

 

 

§ 21

 

Za zgodą prorektora wyjeżdżającemu pracownikowi może być wypłacana należna zaliczka gotówkowa w walucie obowiązującej przy wyjeździe do danego kraju, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego ds. pracy.

 

IV. Zasady rozliczania

 

§ 22

 

1.    Wyjeżdżający zobowiązany jest do złożenia w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą rozliczenia finansowego z wyjazdu w terminie 21 dni od zakończenia wyjazdu na formularzu „Rozliczenie finansowe z wyjazdu zagranicznego”, stanowiącym załącznik nr 6. Rozliczenie z zaliczki dokonywane jest w walucie otrzymanej zaliczki.

2.    Rozliczenia z wyjazdu, o których mowa w ust. 1 zatwierdza prorektor.

3.    W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust.1 wyjeżdżającemu zostanie wysłane wezwanie do rozliczenia w terminie siedmiu dni, a po bezskutecznym upływie terminu wezwania, równowartość nierozliczonych środków zostanie potrącona pracownikowi z wynagrodzenia zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

 

 

§ 23

 

1.    Rozliczenie kosztów wyjazdu dokonywane jest według należnych, rzeczywiście poniesionych wydatków na podstawie oryginałów dokumentów podpisanych przez wyjeżdżającego i zatwierdzonych przez kierownika jednostki organizacyjnej. W przypadku wyjazdu kierownika jednostki organizacyjnej dokumenty zatwierdza jego przełożony.

2.    Wyjeżdżający zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia dokumenty potwierdzające pobyt za granicą oraz poniesienie wydatków nieobjętych ryczałtem, takie jak:

1)     fakturę za hotel, bez względu na formę płatności (przelew, karta, czek, gotówka),

2)     fakturę za dokonaną opłatę rejestracyjną lub inną formę potwierdzającą wysokość dokonanej opłaty,

3)     faktury za bilety,

4)     wykorzystane na podróż bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe, promowe itp.,

5)     certyfikat uczestnictwa w konferencji, program konferencji, szkolenia itp. lub inny dokument potwierdzający wykonanie zadania wyjazdu.

3.    Za płatności dokonane przez Uniwersytet przelewem, czekiem lub kartą wyjeżdżający winien uzyskać faktury i rachunki wystawione na Uniwersytet.

4.    Jeżeli nie było możliwe uzyskanie faktury, rachunku, biletu wyjeżdżający składa inne dokumenty potwierdzenie zapłaty, a w przypadku ich braku  pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

5.    Dokumenty wymienione w ust. 2 winny być na odwrocie opisane przez wyjeżdżającego. Opis powinien jednoznacznie wiązać wydatek z dokumentem i zawierać między innymi zapisy: czego dotyczy wydatek, z jakich środków będzie pokryty, jak została wyliczona (w przypadku jeśli jest to część kwoty ogólnej).

 

 

§ 24

 

1.    Wydatki dokonane w walucie obcej i pokrywane przez wyjeżdżającego w trakcie wyjazdu,  wypłacane są według kursu sprzedaży waluty ustalonego według średniego kursu walut NBP, w dniu przygotowania przelewu na konto osobiste wyjeżdżającego lub wypłaty kasie.

2.    Zwrot wydatków przysługujących wyjeżdżającemu z tytułu rozliczenia zaliczki w walucie obcej wypłacany jest w złotych polskich, a do przeliczenia stosuje się kurs sprzedaży walut zastosowany przez bank w dniu wydania wyjeżdżającemu zaliczki.

 


 

Dokumenty do pobrania:


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka