Zalecenia związane z korzystaniem z aplikacji w ramach usługi Microsoft 365

W celu tworzenia zespołów i kanałów jako narzędzi współpracy poprzez wirtualne spotkania audio-wideo (Teams, Stream) z wieloma osobami/zespołami studentów lub pracowników należy zwracać szczególną uwagę na opcję „Prywatność”:

Publiczny zespół — wszyscy członkowie organizacji mogą dołączyć.
Prywatny zespół — tylko właściciele zespołu mogą dodawać członków.
Podobnie podczas tworzenia kanału w ramach zespołu:
Standardowy kanał — dostępny dla wszystkich osób w zespole.
Prywatny kanał — dostępny tylko dla określonej grupy osób z zespołu.

Tworząc nagranie spotkania należy pamiętać, że aplikacja Stream w ramach usługi Microsoft 365 umożliwia udostępnianie nagrania wszystkim/innym osobom z organizacji, dlatego należy uważnie tworzyć zespół/spotkanie/nagranie z zachowaniem reguł prywatności zespołu.

Domyślnie przetworzone nagranie dostępne jest w aplikacji Stream dla wszystkich członków nagrywanego spotkania.

Zaleca się skopiowanie przez organizatora spotkania nagrania z aplikacji Stream, zapisanie go na szyfrowanym i chronionym oprogramowaniem antywirusowym nośniku komputera i skasowanie nagrania z aplikacji Stream oraz usuniecie z Kosza aplikacji.

Przypominamy, że wszystkie nagrania w aplikacji Stream mają być dostępne wyłącznie dla wybranych, jasno zdefiniowanych grup odbiorców!

Nagrania spotkań w ramach usługi Microsoft 365, gromadzone przy pomocy aplikacji Stream, mogą zawierać dane osobowe w postaci wizerunków osób oraz danych identyfikacyjnych. W związku z powyższym przy ich przetwarzaniu należy stosować zasady dotyczące ograniczenia celu oraz czasu przetwarzania, przewidziane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. s. 1, ze zm.). Zgodnie z tymi zasadami dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Ponadto dane osobowe muszą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, a także przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą.

Użytkownicy Microsoft 365 zobowiązani są do używania usługi w sposób zgodny z prawem i zasadami etykiety sieciowej, w szczególności zabrania się:

  1. naruszania prywatności innych osób;
  2. nielegalnej dystrybucji materiałów objętych prawem autorskim;
  3. dystrybucji materiałów pornograficznych;
  4. podejmowania działań mogących zakłócić działanie usług i systemów;
  5. podejmowania działań zmierzających do uzyskania nieuprawnionego dostępu;
  6. wysyłania niechcianej poczty, ani ułatwiania tego innym podmiotom;
  7. udostępniania swojego konta, w tym danych logowania, innym osobom.

 

Jednocześnie przypominamy o zapisach Regulaminu Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i konieczności ich stosowania.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka